Porezi

Porez na promet nekretnina

Napomena: porez na promet nekretnina plaća se neovisno o privatnom angažmanu ili korištenju agencijske usluge. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%.

Porezna osnovica / predmet oporezivanja

Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Slobodno nas kontaktirajte za dodatna objašnjenja na telefon & mail:

Prijava prometa nekretnina

Promet nekretnina prijavljuju javni bilježnici, sudovi ili javnopravna tijela u okviru svoje nadležnosti. Ako ipak netko sastavi ispravu koju nije ovjerio kod javnog bilježnika, i dalje je dužan takav promet nekretnina prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, u roku od 30 dana od sastavljanja te isprave. Ako promet nekretnine nije prijavljen prema tržišnoj vrijednosti nekretnine, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.

Porezni obveznik

Stjecatelj vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV). Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina:

  1. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,
  2. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,
  3. zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,
  4. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  5. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,
  6. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,
  7. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
Ova stranica ostavlja "kolačiće" na Vašem kompjutoru za potrebe navigacije i anonimizirane statistike pristupa. Korištenjem ove stranice prihvaćate i potvrđujete ove "kolačiće".