GENERELLE VIRKSOMHEDSBETINGELSER TIL REBECCA D.O.O. OG REBECCA-AGENTUR J.D.O. JEG.

Definitioner af udtryk, der anvendes i de generelle vilkår og betingelser

Udtrykkene nedenfor har følgende betydninger i betydningen af disse generelle vilkår og betingelser:

 1. Ejendomsmægler er virksomheden Indsæt info om Rebecca D.O.O d.o.o. za poslovanje i upravljanje nekretninama, der har sæde på adressen Pula, Akvilejski Prilaz 1, Personligt identifikationsnummer / OIB: 96980860637, som opfylder betingelserne for at yde ejendomsmæglerydelser defineret i ejendomsmæglerloven (herefter: agenturet).
 2. Ejendomsmægler er en fysisk person, der er optaget i registret over ejendomsmæglere og er ansat i agenturet; herefter: agenten).
 3. Ejendomsmæglerservices henviser til ejendomsmæglerens aktiviteter, der har til formål at bringe kontakt med rektor og tredjepart, føre forhandlinger og gennemføre forberedelser med henblik på afslutning af juridiske transaktioner vedrørende en ejendom og især med hensyn til salg, køb, bytte, leje, lease osv.
 4. Opdragsgiver er en fysisk eller juridisk person, der indgår en skriftlig ejendomsmægleraftale med Ejendomsmægler (sælger, køber, lejer, udlejer, udlejer, lejer og andre mulige deltagere i ejendomstransaktioner - herefter: Opdragsgiveren).
 5. Tredjepart er den person, som Ejendomsmægler søger at bringe i kontakt med Opdragsgiveren med henblik på at føre forhandlinger om afslutning af juridiske transaktioner vedrørende en ejendom (i det følgende: Tredjepart).

II.
Fortegnelser

Agenturets lister er baseret på de data, der er modtaget skriftligt og / eller mundtligt fra ejeren af de ejendomme, der tilbydes til salg, leasing eller udlejning, samt oplysningerne indeholdt i rektors skriftlige og / eller mundtlige ordrer.

III.
Ejendomsmægleraftale

Ejendomsmægleraftalen (herefter: aftalen) binder agenturet til at forsøge at finde en tredjepart og bringe dem i kontakt med hovedmanden med det formål at forhandle og indgå en juridisk transaktion vedrørende overførsel eller etablering af rettigheder til en ejendom og / eller relateret til en ejendom, og det binder hovedmanden til at betale en kommission (i det følgende: Kommissionen) til agenturet, hvis den nævnte juridiske transaktion er afsluttet.

Aftalen indgås skriftligt i en bestemt periode.

Hvis parterne ikke er enige om den periode, i hvilken aftalen er indgået med nævnte aftale, skal aftalen indgås i en fast periode på 12 måneder fra datoen for dens indgåelse, og den kan forlænges flere gange med en pagt mellem fester.

IV.
Opsigelse af ejendomsmægleraftalen

Ejendomsmægleraftalen, der er indgået for en bestemt periode, opsiges ved udløbet af den periode, for hvilken den blev indgået, hvis den aftale, hvortil agenturets ydelser blev leveret, ikke er indgået inden for denne periode eller ved opsigelse af nogen Parti.

Rektor forpligter sig til at kompensere agenturet for de afholdte omkostninger og udtrykkeligt aftalt at blive betalt separat af rektor.

Hvis rektor inden for 12 måneder efter opsigelsen af den indgåede aftale afslutter en juridisk transaktion som en konsekvens af agenturets handlinger, der er foretaget inden opsigelsen af ejendomsmægleraftalen, skal rektor betale det fulde beløb af Kommissionen til agenturet.

V.
Eneste agentur

Den eneste agentaftale binder hovedmanden til ikke at engagere andre agenturer med henblik på formidlet transaktion.

Hvis rektor gennemgik en juridisk transaktion i løbet af den eneste agentaftals varighed gennem et andet agentur, idet man ser bort fra det eneste agentur, der blev givet en ordre om at levere agenturtjenester til den nævnte transaktion, betaler rektor til det eneste agentur den Kommissionen aftalte såvel som yderligere faktiske omkostninger, der var afholdt under levering af agenturtjenester til den førnævnte mæglertransaktion.

I løbet af indgåelsen af den eneste agentaftale skal agenturet specifikt informere rektor om betydningen og de juridiske konsekvenser af kontraktbestemmelsen indeholdt i foregående afsnit.

Den eneste agentaftale, der er indgået for en bestemt periode, opsiges ved udløbet af den periode, for hvilken den blev indgået, hvis den aftale, hvortil agenturets tjenester blev leveret, ikke er indgået inden for denne periode eller ved opsigelse af nogen Parti.

I tilfælde af opsigelse af den eneste agentaftale af en af de grunde, der er specificeret i foregående afsnit, skal Rektor godtgøre agenturet for de afholdte omkostninger og udtrykkeligt aftalt, at de skal betale separat af rektor.

Hvis rektor inden for 12 måneder efter opsigelsen af den indgåede enebureaftale afslutter en juridisk transaktion som en konsekvens af agenturets handlinger, der er foretaget inden opsigelsen af den eneste agentaftale, betaler rektor det fulde beløb af Kommissionen til Bureau.

VI.
Agenturets forpligtelser

Agenturet forpligter sig specifikt til at udføre følgende handlinger i forbindelse med levering af agenturtjenester med henblik på at indgå en aftale om salg og køb af ejendom, leje eller leasing:

 • at søge en person og bringe dem i kontakt med rektor med det formål at afslutte den formidlede transaktion;
 • at informere rektor om den gennemsnitlige markedspris for lignende ejendomme
 • at indhente og undersøge de dokumenter, der beviser ejendomsretten til ejendommen eller en anden retlig sag over den pågældende ejendom
 • at udføre de nødvendige handlinger med det formål at markedsføre ejendommen, annoncere ejendommen på passende måde og foretage alle andre handlinger, der er fastsat i ejendomsmægleraftalen, der overstiger den sædvanlige præsentation, som agenturet har ret til at adskille på forhånd definerede omkostninger
 • at muliggøre en ejendomskontrol
 • at levere agenturtjenester under forhandlinger og arbejde hen imod indgåelse af aftaler, hvis agenturet specifikt forpligtede sig til at gøre det
 • at opbevare rektorens personlige data og at opbevare som forretningshemmelighed ved rektorens skriftlige ordre oplysninger om den ejendom, som agenturets tjenester leveres til, eller som vedrører den nævnte ejendom eller den mæglede transaktion;
 • hvis en jordpakke er genstand for en aftale, at kontrollere den tilsigtede anvendelse af den nævnte parcel som specificeret i de geografiske planbestemmelser, der gælder for parcellen;
 • at informere rektor om alle forhold, der er relevante for den påtænkte transaktion, som han er eller burde være opmærksom på;
 • at informere rektor om bestemmelserne i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (den officielle tidende for Republikken Kroatien, “Narodne novine” nr. 39/19).

Efter indgåelsen af salgs- og købsaftalen forpligter agenturet sig også til at udføre følgende handlinger til gavn for hovedmanden - ejendomskøber:

 • at gennemføre ejendomsoverførslen i grundbogen med den juridiske bistand, der ydes af en relevant tjenesteudbyder
 • at ansøge om registrering af hovedmanden som en ny tjenestebruger hos forsyningstjenesteudbydere.

VII.
Rektorens forpligtelser

Ved at indgå ejendomsmægleraftale med agenturet påtager sig rektor følgende forpligtelser:

 • at informere agenturet om alle omstændigheder, der er relevante med henblik på levering af agenturtjenester og at forelægge agenturet korrekte oplysninger om ejendommen samt placeringen, opførelsen og belægningstilladelsen for den pågældende ejendom, hvis hovedmanden har disse tilladelser, og at forelægge agenturet bevis for opfyldelse af forpligtelser over for tredjepart
 • at forelægge agenturet de dokumenter, der beviser deres ejendomsret til en anden ejendomsret over den pågældende ejendom og at informere agenturet om alle registrerede og uregistrerede behæftelser med ejendommen
 • at gøre det muligt for agenturet og den tredjepart, der er interesseret i at indgå den mæglertransaktion, at inspicere ejendommen
 • at give agenturet alle relevante oplysninger om den eftersøgte ejendom, specifikt inklusive beskrivelse og pris på ejendommen
 • efter indgåelsen af den foreløbige aftale at betale Kommissionen til agenturet
 • at kompensere agenturet for de omkostninger, der afholdes i forbindelse med levering af agenturtjenester, der overstiger de sædvanlige omkostninger ved agenturtjenester
 • at informere agenturet skriftligt om alle ændringer vedrørende den transaktion, som agenturet er godkendt til, og især om ændringerne vedrørende ejendomsretten.

Opdragsgiveren er ikke forpligtet til at deltage i forhandlinger, der sigter mod at afslutte den formidlede transaktion med den tredjepart, der findes af agenturet, eller at afslutte en sådan transaktion. Opdragsgiveren er ansvarlig for skader, der er forvoldt agenturet ved ikke at handle i god tro i denne henseende, og det skal kompensere agenturet for alle omkostninger, der afholdes i forbindelse med levering af agenturtjenester, som ikke kan beløbe sig til mindre end 1/3 eller større end Kommissionen var enig i.

Opdragsgiveren er ansvarlig for skader, hvis de handlede bedragerisk, hvis de holdt hemmeligholdt de oplysninger, der er relevante for levering af agenturets tjenester, der sigter mod afslutningen af den mæglertransaktion eller leverede forkerte oplysninger.

VIII.
Provision

Provisionsbeløbet bestemmes af ejendomsmægleraftalen.

Den aftalte kommission dækker udførelsen af alle agenturets forpligtelser, der er specificeret under punkt VI i disse generelle vilkår og betingelser.

I tilfælde af udførelse af handlinger, der ikke er omfattet af punkt VI i de generelle vilkår og betingelser efter ordre fra rektor, skal agenturets gebyr beløbe sig til HRK 350,00 pr. Time.

I tilfælde af udførelse af handlinger, der ikke er omfattet af punkt VI i de generelle vilkår og betingelser efter ordre fra rektor, skal rektor ud over agenturets gebyr svarende til antallet af arbejdede timer kompensere agenturet for de faktiske omkostninger ved udførelse af sådanne handlinger.

I tilfælde af at den afsluttede juridiske transaktion også indgår indgåelse af en foreløbig aftale, der binder hovedmanden og tredjepart til at indgå hovedaftalen med hensyn til den ejendom, som agenturets tjenester leveres til, og som betaler et depositum og / eller en en del af salgs- og købsprisen, der er aftalt inden indgåelsen af hovedsalgs- og købsaftalen, forpligter rektoren sig til at betale Kommissionen til agenturet i to lige store rater, hvoraf den første forfalder til betaling på datoen for betaling af depositum og / eller en del af den aftalte salgs- og købspris, hvoraf den anden forfalder til betaling på datoen for indgåelse af hovedaftalen eller datoen for udløbet af fristen for indgåelse af hovedaftalen , bestemt ved den foreløbige aftale.

I tilfælde af at den afsluttede juridiske transaktion inkluderer indgåelse af en foreløbig aftale, der binder hovedmanden og tredjeparten til at indgå hovedaftalen med hensyn til den ejendom, som agenturets tjenester leveres til, men ikke betaler depositum og / eller en del af den fastsatte salgs- og købspris før indgåelsen af hovedsalgs- og købsaftalen forpligter sig rektor til at betale Kommissionen til agenturet på datoen for indgåelse af hovedaftalen eller datoen for udløbet af fristen for indgåelse i hovedaftalen, der er fastsat i den foreløbige aftale.

I tilfælde af at den afsluttede juridiske transaktion udelukkende inkluderer indgåelse af hovedaftalen med hensyn til den ejendom, for hvilken agenturstjenester leveres, og at den ikke dækker muligheden for tilbagetrækning, forpligter hovedmanden sig til at betale Kommissionen til agenturet den datoen for indgåelse af en salgs- og købsaftale.

Tilbagetrækningen fra den indgåede aftale med rektor eller tredjepart, med hvilken rektor indgik en foreløbig aftale med hensyn til den ejendom, som agenturet leveres til, eller trækkelsen fra den indgåede aftale med rektor eller den person, med hvem rektor indgået en aftale med hensyn til den ejendom, for hvilken der ydes agenturstjenester, påvirker ikke rektorens forpligtelse til at betale Kommissionen til agenturet i det beløb og den måde, der er fastlagt i denne artikel og den indgåede ejendomsmægleraftale.

Opdragsgiveren betaler Kommissionen, selvom den afslutter en anden juridisk transaktion end den, som agenturets tjenester blev leveret for, men som har til formål at opnå det samme formål som den formidlede transaktion eller en transaktion vedrørende ejendommen, som agenturet betjener leveres med en tredjepart, som agenturet havde foreslået, og sætte dem i kontakt med.

Det anses for, at agenturet har gjort det muligt for rektor at komme i kontakt med en tredjepart, hvis agenturet:

 • direkte tog eller sendte rektor på en rundtur i den pågældende ejendom
 • organiserede et møde mellem rektor og tredjepart med det formål at forhandle om den juridiske transaktion;
 • gav rektor det fulde navn eller firmanavn, telefon- og faxnummer og e-mail-adresse til den tredjepart, der var bemyndiget til at indgå den lovlige transaktion, eller hvis agenturet underrettede rektor om den nøjagtige placering af den eftersøgte ejendom.

Efter opsigelsen af aftalen er agenturet berettiget til Kommissionen inden for en frist på 12 måneder, også i tilfælde af at hovedmanden afslutter en juridisk transaktion med en tredjepart som en konsekvens af agenturets handlinger, der er foretaget inden boets ophør agenturaftale.

Hvis rektor trækker sig tilbage fra den planlagte transaktion i løbet af afslutningen (efter at have modtaget et acceptabelt tilbud fra agenturet), betaler den Kommissionen, der er aftalt med agenturet.

Agenturet har ret til Kommissionen, hvis ægtefællen, civile partner, efterkommer eller forælder til rektor eller et selskab, institution eller en anden juridisk person, der er grundlagt eller juridisk repræsenteret af rektor, rektorens ægtefælle, civile partner, efterkommer eller forælder, eller et selskab, en institution eller en anden juridisk person, der har indgået en ansættelsesaftale eller en nul-timers aftale med rektor, rektorens ægtefælle, civile partner, efterkommer eller forælder, indgår en mæglet juridisk transaktion med den person, som agenten satte rektor med I kontakt.

IX.
Afsluttende bestemmelser

Alle forhold, der ikke udtrykkeligt er reguleret af disse generelle forretningsbetingelser, er underlagt lov om ejendomsmæglere, lov om civilforpligtelser og andre lovbestemte regler.

De generelle vilkår og betingelser træder i kraft den 1. September 2018.

This website is leaving "cookies" on your computer for the purpose of content navigation and anonymized usage statistics collection. By using this website you confirm that you agree with this.